0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [dvadsaťdva]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

22

[ოცდაორი]

22

[ოცდაორი]

22

[ოცდაორი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

-
79
[sedemdesiatdeväť]
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
-
91
[deväťdesiatjeden]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
-
22
[dvadsaťdva]
[ოცდაორი]
[otsdaori]
-
41
[štyridsaťjeden]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]