0

0

Reading test. Click the number: [Bảy mươi bảy ]

57

[елу жеті]

57

[елу жеті]

57

[елу жеті]

77

[жетпіс жеті]

77

[жетпіс жеті]

77

[жетпіс жеті]

58

[елу сегіз]

58

[елу сегіз]

58

[елу сегіз]

43

[қырық үш]

43

[қырық үш]

43

[қырық үш]

-
57
[Năm mươi bảy ]
[елу жеті]
[elw jeti]
-
77
[Bảy mươi bảy ]
[жетпіс жеті]
[jetpis jeti]
-
58
[Năm mươi tám]
[елу сегіз]
[elw segiz]
-
43
[Bốn mươi ba]
[қырық үш]
[qırıq üş]