0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [тIокIырэ бгъурэ] [tIokIyrje bgurje]

29

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

29

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

29

[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

24

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

24

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

24

[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

84

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

84

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

84

[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

-
29
[тIокIырэ бгъурэ]
[tIokIyrje bgurje]
[ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Ippattombattu]
-
24
[тIокIырэ плIырэ]
[tIokIyrje plIyrje]
[ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು]
[Ippatnālku]
-
47
[тIокIитIурэ блырэ]
[tIokIitIurje blyrje]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]
-
84
[тIокIиплIырэ плIырэ]
[tIokIiplIyrje plIyrje]
[ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]
[Embatta nālku]