0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [sewe en vyftig]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

67

[ಅರವತ್ತೇಳು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

57

[ಐವತ್ತೇಳು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

3

[ಮೂರು]

3

[ಮೂರು]

3

[ಮೂರು]

-
67
[sewe en sestig]
[ಅರವತ್ತೇಳು]
[Aravattēḷu]
-
57
[sewe en vyftig]
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
-
58
[agt en vyftig]
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
-
3
[drie]
[ಮೂರು]
[Mūru]