0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ስልሳ ሶስት] [silisa sositi]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

63

[ಅರವತ್ತಮೂರು]

63

[ಅರವತ್ತಮೂರು]

63

[ಅರವತ್ತಮೂರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

-
74
[ሰባ አራት]
[seba ārati]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
-
63
[ስልሳ ሶስት]
[silisa sositi]
[ಅರವತ್ತಮೂರು]
[Aravattamūru]
-
96
[ዘጠና ስድስት]
[zet’ena sidisiti]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
-
85
[ሰማንያ አምስት]
[semaniya āmisiti]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]