0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [أحد عشر]‬ [ahad eashr]

‫72[اثنان

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

‫72[اثنان

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

‫72[اثنان

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

‫92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

‫92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

‫92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

‫11

[ಹನ್ನೊಂದು]

‫11

[ಹನ್ನೊಂದು]

‫11

[ಹನ್ನೊಂದು]

-
‫72[اثنان
[اثنان وسبعون]‬
[athnan wasabeuna]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]
-
‫92
[اثنان وتسعون]‬
[athnan wataseuna]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
-
‫33
[ثلاثة وثلاثون]‬
[thlathat wathalathun]
[ಮೂವತ್ತಮೂರು]
[Mūvattamūru]
-
‫11
[أحد عشر]‬
[ahad eashr]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]