0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [семдзесят шэсць] [semdzesyat shests’]

76

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

76

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

76

[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

-
76
[семдзесят шэсць]
[semdzesyat shests’]
[ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Eppattāru]
-
32
[трыццаць два]
[trytstsats’ dva]
[ಮೂವತ್ತೆರಡು]
[Mūvatteraḍu]
-
66
[шэсцьдзесят шэсць]
[shests’dzesyat shests’]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
-
22
[дваццаць два]
[dvatstsats’ dva]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]