0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [devedeset i šest]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

53

[ಐವತ್ತ ಮೂರು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

-
53
[pedeset i tri]
[ಐವತ್ತ ಮೂರು]
[Aivatta mūru]
-
35
[trideset i pet]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
-
66
[šezdeset i šest]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
-
96
[devedeset i šest]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]