0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [šedesát osm]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

65

[ಅರವತ್ತೈದು]

65

[ಅರವತ್ತೈದು]

65

[ಅರವತ್ತೈದು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

-
32
[třicet dva]
[ಮೂವತ್ತೆರಡು]
[Mūvatteraḍu]
-
65
[šedesát pět]
[ಅರವತ್ತೈದು]
[Aravattaidu]
-
68
[šedesát osm]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
-
99
[devadesát devět]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]