0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [šedesát jedna]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

10

[ಹತ್ತು]

10

[ಹತ್ತು]

10

[ಹತ್ತು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

58

[ಐವತ್ತೆಂಟು]

-
61
[šedesát jedna]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
-
10
[deset]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
-
31
[třicet jedna]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
-
58
[padesát osm]
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]