0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ti]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

16

[ಹದಿನಾರು]

16

[ಹದಿನಾರು]

16

[ಹದಿನಾರು]

10

[ಹತ್ತು]

10

[ಹತ್ತು]

10

[ಹತ್ತು]

-
61
[enogtres]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
-
66
[seksogtres]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
-
16
[seksten]
[ಹದಿನಾರು]
[Hadināru]
-
10
[ti]
[ಹತ್ತು]
[Hattu]