0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [achtundsechzig]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

-
54
[vierundfünfzig]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
-
71
[einundsiebzig]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Eppattondu]
-
48
[achtundvierzig]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
-
68
[achtundsechzig]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]