0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [είκοσι έξι] [eíkosi éxi]

5

[ಐದು]

5

[ಐದು]

5

[ಐದು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

72

[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

-
5
[πέντε]
[pénte]
[ಐದು]
[Aidu]
-
26
[είκοσι έξι]
[eíkosi éxi]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]
-
40
[σαράντα]
[saránta]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
-
72
[εβδομήντα δύο]
[ebdomḗnta dýo]
[ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Eppatteraḍu]