0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [forty-eight]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

15

[ಹದಿನೈದು]

15

[ಹದಿನೈದು]

15

[ಹದಿನೈದು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

39

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

39

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

39

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

-
85
[eighty-five]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
-
15
[fifteen]
[ಹದಿನೈದು]
[Hadinaidu]
-
48
[forty-eight]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]
-
39
[thirty-nine]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]