0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [forty-eight]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

79

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

79

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

79

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

-
74
[seventy-four]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
-
79
[seventy-nine]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Eppattombattu]
-
56
[fifty-six]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]
-
48
[forty-eight]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]