0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [dos]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22

[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

12

[ಹನ್ನೆರಡು]

12

[ಹನ್ನೆರಡು]

12

[ಹನ್ನೆರಡು]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

-
22
[veintidós]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]
[Ippatteraḍu]
-
12
[doce]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
-
40
[cuarenta]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
-
2
[dos]
[ಎರಡು]
[eraḍu]