0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [nelikümmend üheksa]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

-
77
[seitsekümmend seitse]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
-
49
[nelikümmend üheksa]
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
-
33
[kolmkümmend kolm]
[ಮೂವತ್ತಮೂರು]
[Mūvattamūru]
-
78
[seitsekümmend kaheksa]
[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]
[Eppateṇṭu]