0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [چهل و هشت]‬ [che-hel-o-hasht]

‫87

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

‫87

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

‫87

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

‫89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

‫48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

‫48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

‫48

[ನಲವತ್ತೆಂಟು]

-
‫87
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]
-
‫89
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
-
‫59
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]
-
‫48
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
[ನಲವತ್ತೆಂಟು]
[Nalavatteṇṭu]