0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [yhdeksänkymmentäyksi]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

4

[ನಾಲ್ಕು]

4

[ನಾಲ್ಕು]

4

[ನಾಲ್ಕು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

-
80
[kahdeksankymmentä]
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]
-
91
[yhdeksänkymmentäyksi]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
-
4
[neljä]
[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
-
64
[kuusikymmentäneljä]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]