0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [quatre-vingt-dix-neuf]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

-
89
[quatre-vingt-neuf]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
-
91
[quatre-vingt-onze]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
-
99
[quatre-vingt-dix-neuf]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]
-
94
[quatre-vingt-quatorze]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]