0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [אחת]‬ [axat]

‫60

[ಅರವತ್ತು]

‫60

[ಅರವತ್ತು]

‫60

[ಅರವತ್ತು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫1

[ಒಂದು]

‫1

[ಒಂದು]

‫1

[ಒಂದು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

‫33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

-
‫60
[שישים]‬
[shishim]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]
-
‫61
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
-
‫1
[אחת]‬
[axat]
[ಒಂದು]
[Ondu]
-
‫33
[שלושים ושלוש]‬
[shlossim w'shalosh]
[ಮೂವತ್ತಮೂರು]
[Mūvattamūru]