0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [छियानवे] [chhiyaanave]

९६

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

९६

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

९६

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

४१

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

४१

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

४१

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

३१

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

३१

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

३१

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

९२

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

९२

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

९२

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

-
९६
[छियानवे]
[chhiyaanave]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
-
४१
[इकतालीस]
[ikataalees]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]
-
३१
[इकतीस]
[ikatees]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
-
९२
[बानवे]
[baanave]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]