0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [devedeset i tri]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

54

[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

-
93
[devedeset i tri]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
-
54
[pedeset i četiri]
[ಐವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aivattanālku]
-
9
[devet]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
-
73
[sedamdeset i tri]
[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Eppattamūru]