0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [negyvenegy]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

2

[ಎರಡು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

33

[ಮೂವತ್ತಮೂರು]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

-
2
[kettő]
[ಎರಡು]
[eraḍu]
-
33
[harminchárom]
[ಮೂವತ್ತಮೂರು]
[Mūvattamūru]
-
59
[ötvenkilenc]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]
-
41
[negyvenegy]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]