0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [տասնմեկ] [tasnmek]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

-
11
[տասնմեկ]
[tasnmek]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]
-
32
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
[ಮೂವತ್ತೆರಡು]
[Mūvatteraḍu]
-
23
[քսաներեք]
[k’sanerek’]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]
-
62
[Վաթսուն]
[Vat’sun]
[ಅರವತ್ತೆರಡು]
[aravatteraḍu]