0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [sembilan puluh lima]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

43

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

43

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

43

[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

60

[ಅರವತ್ತು]

-
95
[sembilan puluh lima]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
-
43
[empat puluh tiga]
[ನಲವತ್ತ ಮೂರು]
[Nalavatta mūru]
-
94
[sembilan puluh empat]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]
-
60
[enam puluh]
[ಅರವತ್ತು]
[Aravattu]