0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [tiga puluh empat]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

85

[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

34

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

34

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

34

[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

-
41
[empat puluh satu]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]
-
85
[delapan puluh lima]
[ಎಂಬತ್ತ ಐದು]
[Embatta aidu]
-
34
[tiga puluh empat]
[ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Mūvattanālku]
-
97
[sembilan puluh tujuh]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]