0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [七十七] [Nanajūnana]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

92

[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

-
93
[九十三]
[Kyūjūsan]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
-
6
[六]
[Roku]
[ಆರು]
[Āru]
-
77
[七十七]
[Nanajūnana]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
-
92
[九十二]
[Kyūjūni]
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]