0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [қырық алты] [qırıq altı]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

99

[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

7

[ಏಳು]

7

[ಏಳು]

7

[ಏಳು]

-
99
[тоқсан тоғыз]
[toqsan toğız]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattombattu]
-
100
[жүз]
[jüz]
[ಒಂದು ನೂರು]
[Ondu nūru]
-
46
[қырық алты]
[qırıq altı]
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]
-
7
[жеті]
[jeti]
[ಏಳು]
[Ēḷu]