0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ಎಂಬತ್ತಮೂರು] [Embattamūru]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

೨೫

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

೨೫

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

೨೫

[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

೩೧

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

೩೧

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

೩೧

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

-
೮೬
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
-
೨೫
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]
[ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]
[Ippattaidu]
-
೩೧
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
-
೮೩
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]