0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [여든셋] [yeodeunses]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

40

[ನಲವತ್ತು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

-
40
[마흔]
[maheun]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]
-
83
[여든셋]
[yeodeunses]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
-
9
[아홉]
[ahob]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
-
31
[서른하나]
[seoleunhana]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]