0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [keturiasdešimt septyni]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

-
47
[keturiasdešimt septyni]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]
-
62
[šešiasdešimt du]
[ಅರವತ್ತೆರಡು]
[aravatteraḍu]
-
97
[devyniasdešimt septyni]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
-
9
[devyni]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]