0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [keturiasdešimt keturi]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

-
45
[keturiasdešimt penki]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
-
66
[šešiasdešimt šeši]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
-
44
[keturiasdešimt keturi]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
-
6
[šeši]
[ಆರು]
[Āru]