0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [septiņdesmit viens]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

75

[ಎಪ್ಪತೈದು]

75

[ಎಪ್ಪತೈದು]

75

[ಎಪ್ಪತೈದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

71

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

-
35
[trīsdesmit pieci]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]
-
75
[septiņdesmit pieci]
[ಎಪ್ಪತೈದು]
[Eppataidu]
-
91
[deviņdesmit viens]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
-
71
[septiņdesmit viens]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Eppattondu]