0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [एकोणचाळीस] [Ēkōṇacāḷīsa]

१९

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

१९

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

१९

[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]

६८

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

६८

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

६८

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

३९

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

३९

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

३९

[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

४०

[ನಲವತ್ತು]

४०

[ನಲವತ್ತು]

४०

[ನಲವತ್ತು]

-
१९
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
[ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Hattombattu]
-
६८
[अडुसष्ट]
[Aḍusaṣṭa]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
-
३९
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
[ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Mūvattombattu]
-
४०
[चाळीस]
[Cāḷīsa]
[ನಲವತ್ತು]
[Nalavattu]