0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [zeventien]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

49

[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

17

[ಹದಿನೇಳು]

17

[ಹದಿನೇಳು]

17

[ಹದಿನೇಳು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

35

[ಮೂವತ್ತೈದು]

-
49
[negenenveertig]
[ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Nalavattombattu]
-
56
[zesenvijftig]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]
-
17
[zeventien]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]
-
35
[vijfendertig]
[ಮೂವತ್ತೈದು]
[Mūvattaidu]