0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [zevenendertig]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

37

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

37

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

37

[ಮೂವತ್ತೇಳು]

55

[ಐವತ್ತೈದು]

55

[ಐವತ್ತೈದು]

55

[ಐವತ್ತೈದು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

78

[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

-
74
[vierenzeventig]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
-
37
[zevenendertig]
[ಮೂವತ್ತೇಳು]
[Mūvattēḷu]
-
55
[vijfenvijftig]
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
-
78
[achtenzeventig]
[ಎಪ್ಪತೆಂಟು]
[Eppateṇṭu]