0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [achttien]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

89

[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]

18

[ಹದಿನೆಂಟು]

18

[ಹದಿನೆಂಟು]

18

[ಹದಿನೆಂಟು]

36

[ಮೂವತ್ತಾರು]

36

[ಮೂವತ್ತಾರು]

36

[ಮೂವತ್ತಾರು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

-
89
[negenentachtig]
[ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Embattombattu]
-
18
[achttien]
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]
-
36
[zesendertig]
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
-
31
[eenendertig]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]