0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [førtisju]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

68

[ಅರವತ್ತೆಂಟು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

100

[ಒಂದು ನೂರು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

26

[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]

-
68
[sekstiåtte]
[ಅರವತ್ತೆಂಟು]
[Aravatteṇṭu]
-
100
[hundre]
[ಒಂದು ನೂರು]
[Ondu nūru]
-
47
[førtisju]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]
-
26
[tjueseks]
[ಇಪ್ಪತ್ತಾರು]
[Ippattāru]