0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [elleve]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

11

[ಹನ್ನೊಂದು]

-
28
[tjueåtte]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]
[Ippatteṇṭu]
-
44
[førtifire]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
-
61
[sekstien]
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
-
11
[elleve]
[ಹನ್ನೊಂದು]
[Hannondu]