0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [setenta e quatro]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

74

[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

-
44
[quarenta e quatro]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
-
74
[setenta e quatro]
[ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Eppattanālku]
-
96
[noventa e seis]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
-
38
[trinta e oito]
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]