0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [cinquenta e um]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

41

[ನಲವತ್ತೊಂದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

95

[ತೊಂಬತ್ತಐದು]

51

[ಐವತ್ತೊಂದು]

51

[ಐವತ್ತೊಂದು]

51

[ಐವತ್ತೊಂದು]

-
23
[vinte e três]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]
-
41
[quarenta e um]
[ನಲವತ್ತೊಂದು]
[Nalavattondu]
-
95
[noventa e cinco]
[ತೊಂಬತ್ತಐದು]
[Tombatta'aidu]
-
51
[cinquenta e um]
[ಐವತ್ತೊಂದು]
[Aivattondu]