0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [nouăzeci şi şase]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

93

[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

96

[ತೊಂಬತ್ತಾರು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

6

[ಆರು]

-
23
[douăzeci şi trei]
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]
-
93
[nouăzeci şi trei]
[ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]
[Tombattamūru]
-
96
[nouăzeci şi şase]
[ತೊಂಬತ್ತಾರು]
[Tombattāru]
-
6
[şase]
[ಆರು]
[Āru]