0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [восемьдесят три] [vosemʹdesyat tri]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

59

[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

-
59
[пятьдесят девять]
[pyatʹdesyat devyatʹ]
[ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aivattombattu]
-
91
[девяносто один]
[devyanosto odin]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
-
52
[пятьдесят два]
[pyatʹdesyat dva]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]
-
83
[восемьдесят три]
[vosemʹdesyat tri]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]