0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [päťdesiatdva]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

91

[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]

3

[ಮೂರು]

3

[ಮೂರು]

3

[ಮೂರು]

-
52
[päťdesiatdva]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]
-
31
[tridsaťjeden]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
-
91
[deväťdesiatjeden]
[ತೊಂಬತ್ತೊಂದು]
[Tombattondu]
-
3
[tri]
[ಮೂರು]
[Mūru]