0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [pesё]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

97

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

5

[ಐದು]

5

[ಐದು]

5

[ಐದು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

77

[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

56

[ಐವತ್ತಾರು]

-
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
-
5
[pesё]
[ಐದು]
[Aidu]
-
77
[shtatёdhjetёeshtatё]
[ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Eppattēḷu]
-
56
[pesёdhjetёegjashtё]
[ಐವತ್ತಾರು]
[Aivattāru]