0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [четрдесет и шест] [četrdeset i šest]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32

[ಮೂವತ್ತೆರಡು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

44

[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

31

[ಮೂವತ್ತೊಂದು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

46

[ನಲವತ್ತಾರು]

-
32
[тридесет и два]
[trideset i dva]
[ಮೂವತ್ತೆರಡು]
[Mūvatteraḍu]
-
44
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
[ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Nalavattanālku]
-
31
[тридесет и један]
[trideset i jedan]
[ಮೂವತ್ತೊಂದು]
[Mūvattondu]
-
46
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]