0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [femtiotvå]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

9

[ಒಂಬತ್ತು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

64

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

47

[ನಲವತ್ತೇಳು]

-
9
[nio]
[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
-
52
[femtiotvå]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]
-
64
[sextiofyra]
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]
-
47
[fyrtiosju]
[ನಲವತ್ತೇಳು]
[Nalavattēḷu]