0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [నలభై ఐదు] [Nalabhai aidu]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

73

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

45

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

81

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

81

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

81

[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

1

[ಒಂದು]

1

[ಒಂದು]

1

[ಒಂದು]

-
73
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Eppattamūru]
-
45
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
-
81
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
[ಎಂಬತ್ತೊಂದು]
[Embattondu]
-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[ಒಂದು]
[Ondu]