0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [ዕስራንሸውዓተን] [‘isiranishewi‘ateni]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

28

[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27

[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

38

[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

80

[ಎಂಬತ್ತು]

-
28
[ዕስራንሸሞንተን]
[‘isiranishemoniteni]
[ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು]
[Ippatteṇṭu]
-
27
[ዕስራንሸውዓተን]
[‘isiranishewi‘ateni]
[ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]
[Ippattēḷu]
-
38
[ሳላሳንሸሞንተን]
[salasanishemoniteni]
[ಮೂವತ್ತೆಂಟು]
[Mūvatteṇṭu]
-
80
[ሰማንያ]
[semaniya]
[ಎಂಬತ್ತು]
[Embattu]