0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [اکسٹھ]‬

‫46

[ನಲವತ್ತಾರು]

‫46

[ನಲವತ್ತಾರು]

‫46

[ನಲವತ್ತಾರು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫61

[ಅರವತ್ತೊಂದು]

‫98

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

‫98

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

‫98

[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]

‫23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

‫23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

‫23

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

-
‫46
[چھیالیس]‬
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]
-
‫61
[اکسٹھ]‬
[ಅರವತ್ತೊಂದು]
[Aravattondu]
-
‫98
[اٹھانوے]‬
[ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು]
[Tombatteṇṭu]
-
‫23
[تئیس]‬
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]