0

0

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: [Chín mươi tư]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

52

[ಐವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

62

[ಅರವತ್ತೆರಡು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

66

[ಅರವತ್ತಾರು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94

[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

-
52
[Năm mươi hai]
[ಐವತ್ತೆರಡು]
[Aivatteraḍu]
-
62
[Sáu mươi hai]
[ಅರವತ್ತೆರಡು]
[aravatteraḍu]
-
66
[Sáu mươi sáu]
[ಅರವತ್ತಾರು]
[Aravattāru]
-
94
[Chín mươi tư]
[ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Tombattanālku]