0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [patruzeci şi patru]

73

[седумдесет и три]

73

[седумдесет и три]

73

[седумдесет и три]

2

[два]

2

[два]

2

[два]

44

[четириесет и четири]

44

[четириесет и четири]

44

[четириесет и четири]

91

[деведесет и еден]

91

[деведесет и еден]

91

[деведесет и еден]

-
73
[şaptezeci şi trei]
[седумдесет и три]
[syedoomdyesyet i tri]
-
2
[doi]
[два]
[dva]
-
44
[patruzeci şi patru]
[четириесет и четири]
[chyetiriyesyet i chyetiri]
-
91
[nouăzeci şi unu]
[деведесет и еден]
[dyevyedyesyet i yedyen]