0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [sewentig]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

38

[अडोतीस]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

70

[सत्तर]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

98

[अठ्ठ्याण्णव]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

11

[अकरा]

-
38
[agt en dertig]
[अडोतीस]
[Aḍōtīsa]
-
70
[sewentig]
[सत्तर]
[Sattara]
-
98
[agt en negentig]
[अठ्ठ्याण्णव]
[Aṭhṭhyāṇṇava]
-
11
[elf]
[अकरा]
[Akarā]