0

0

वाचन चांचणी. क्रमांकावर क्लिक कराः [šezdeset i četiri]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

76

[शहात्तर]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

84

[चौ-याऐंशी]

77

[सत्याहत्तर]

77

[सत्याहत्तर]

77

[सत्याहत्तर]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

64

[चौसष्ट]

-
76
[sedamdeset i šest]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
-
84
[osamdeset i četiri]
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
-
77
[sedamdeset i sedam]
[सत्याहत्तर]
[Satyāhattara]
-
64
[šezdeset i četiri]
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]